top of page

Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Op Gewicht Voedingsadvies, gevestigd aan Hudsonring 79, 5152 VP Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Op Gewicht Voedingsadvies, Hudsonring 79, 5152 VP Drunen 06-38760584

Marie-José Hooijmaijers is de Functionaris Gegevensbescherming van Op Gewicht Voedingsadvies zij is te bereiken via info@opgewichtvoedingsadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Op Gewicht Voedingsadvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum

– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (Powerwalk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Op Gewicht Voedingsadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheidsgegevens
– Lengte (bij voedingsadvies)
– Gewicht (bij voedingsadvies)
– Middelomtrek (bij voedingsadvies)
– Polis nummer verzekering (bij voedingsadvies)

– Naam huisarts, specialist of fysiotherapeut (bij voedingsadvies) – Medicijngebruik (bij voedingsadvies)
– Allergie/voedingsallergie (bij voedingsadvies)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Op Gewicht Voedingsadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (Slimtools, voedingsadvies)
– Om je voedingsadvies te kunnen geven
– Om je Powerwalklessen te kunnen bieden
– Op Gewicht Voedingsadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Op Gewicht Voedingsadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie ën) van persoonsg egevens:
Op Gewicht Voedingsadvies bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik ze heb ontvangen. Wanneer jij geen gebruik meer maakt van mijn diensten zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Op Gewicht Voedingsadvies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Op Gewicht Voedingsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op Gewicht Voedingsadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Op Gewicht Voedingsadvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opgewichtvoedingsadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Op Gewicht Voedingsadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Op Gewicht Voedingsadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@opgewichtvoedingsadvies.nl

Privacyverklaring 2019-

bottom of page